Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SITE HOME&DESIGN MALL

In conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, HOME&DESIGN MALL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele HOME&DESIGN MALL date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 679/2016 si alte date prevazute de acte normative, este realizata cu acordul persoanei vizate;

Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall precum si de solutii antivirus actualizat permanent.

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pentru desfasurarea activitatilor sale, HOME&DESIGN MALL prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai HOME&DESIGN MALL.

Datele cu caracter personal se refera la informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume, informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.  

In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.  

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de HOME&DESIGN MALL prin intermediul Site-ului putand fi folosite in scopuri precum: • Date privind facturarea;

Date privind livrarea;

Modalitate de plata/detalii;

Detalii despre client (numar de cont, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail, etc);

Numele si prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon (de acasa, de la birou, mobil, fax), date din carte de identitate/ pasaport;

Desfasurarea activitatilor de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit;

Administrarea si mentenanta acestui Site; 

Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de HOME&DESIGN MALL; 

Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra; 

Comunicarea cu partenerii contractuali si oricare colaboratori (indiferent daca aceasta se face punctual sau in baza unui contract); 

In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una dintre sectiunile Site-ului, va exprimati acordul expres si neechivoc pentru ca detinatorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ati furnizat datele. 

Prin utilizarea de catre dumneavoastra a Siteului, pot fi colectate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa IP, data si ora la care s-a accesat acest Site, precum si datele cuprinse in CV-uri. 

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior pe durata termenului de prescriptie aplicabil. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.  

Retineti faptul ca in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este impusa de lege.  

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat de consimtamantul dumneavoastra. In aceasta situatie, HOME&DESIGN MALL trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca dumneavoastra v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. In acest sens, inainte de acordarea consimtamantului, HOME&DESIGN MALL va informeaza cu privire la acest lucru. 

Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola, adresa, numarul de telefon, unitatea de invatamant, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de catre HOME&DESIGN MALL, fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. 

3. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

In conditiile prevazute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre HOME&DESIGN MALL conform celor descrise in prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea HOME&DESIGN MALL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre HOME&DESIGN MALL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

– in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul. 

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, HOME&DESIGN MALL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:- persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

- persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv 

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit

(ii) (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre HOME&DESIGN MALL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

– in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al CITY HOTEL HOME&DESIGN MALL   sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care HOME&DESIGN MALL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea datelor colectate si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

– in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

dreptul de a va adresa Justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

 4. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin aceasta politica, HOME&DESIGN MALL certifica faptul ca indeplineste cerintele de securitate a datelor cu caracter personal. HOME&DESIGN MALL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Conform cerintelor Legii nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, HOME&DESIGN MALL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Orice persoana are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de catre HOME&DESIGN MALL persoanei in cauza.

5. MASURILE DE SECURITATE A PRELUCRARII DE DATE PERSONALE

HOME&DESIGN MALL a investit pentru adoptarea de masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii HOME&DESIGN MALL, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama HOME&DESIGN MALL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

6. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor legitime de prelucrare HOME&DESIGN MALL poate partaja datele dumneavoastra cu parteneri, terte persoane sau entitati care sprijina HOME&DESIGN MALL in desfasurarea activitatii:

pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

7. TRANSFERUL INTERNATIONAL DE DATE

In calitatea sa de furnizor HOME&DESIGN MALL nu executa operatiuni care vizeaza transferul international de date ale persoanelor vizate. Orice fel de date personale transmise in exteriorul tarii are un caracter absolut punctual, neregulat, pentru un volum mic de date si poate avea ca temei legal numai o activitate comerciala contractuala specifica serviciilor oferite.

8. CE SUNT COOKIES? 

Pentru a ne asigura ca utilizatorul primeste informatie relevanta, site-ul nostru foloseste “cookies”. Exista o tehnologie numita “cookies”, care poate fi folosita pentru a va furniza informatii adaptate de pe un site web. Un cookie este o serie de date, un fisier care nu este altceva decat o linie de text pe care un site web il poate trimite browser-ului dumneavoastra, care la randul sau il poate stoca in sistemul dumneavoastra de calcul. Unele pagini de pe siteurile TEAM BUILDING utilizeaza cookies in scopul de a va oferi servicii cat mai complete, atunci cand ne revizitati site-ul. De exemplu, un cookie v-ar putea ajuta sa evitati reintroducerea datelor deja furnizate catre noi.

Va puteti seta browser-ul pentru a va notifica ori de cate ori primiti un cookie, dandu-vi-se posibilitatea sa decideti daca il acceptati sau nu. 

Pentru mai multe informatii despre Cookies, va rugam sa vedeti si sectiunea Despre Cookies [link] 

9. DESPRE PUBLICITATE

Acest site utilizeaza Remarketing-ul si Audiente Similare pentru a servi vizitatorilor sai reclame contextuale, atat in Reteaua de Cautare, cat si in Reteaua de Display Google. Pentru a putea face acest lucru, site-ul colecteaza informatii despre sesiunea vizitatorilor cu ajutorul tehnologiei "cookie". Acest modul este un numar care identifica browserul computerului si nu persoana care utilizeaza computerul. Utilizatorii care nu doresc sa vizualizeze Publicitate bazata pe interese isi pot ajusta propriile setari de cont, vizitand Setarile de Advertising Google . Astfel, utilizatorii pot adauga, sterge sau preciza exact categoriile ce sunt folosite pentru a le fi afisata publicitatea bazata pe interese. Oricum, informatiile colectate nu includ date personale si delicate, precum starea de sanatate, date financiar-bancar, cele privitoare la religie, sex, etnie sau orientare politica si nici cele legate de jocuri de noroc, alcool, medicamente.

Utilizatorii pot alege sa renunte complet la a mai primi publicitate bazata pe interese. Dezavantajul in acest caz, ar putea fi faptul ca publicitatea, ce le va fi totusi afisata, in calatoria lor online, este posibil sa nu mai fie asa relevanta pentru ei.

Utilizatorii internet pot afla mai multe informatii despre cum pot face ca publicitatea pe care o consuma sa  fie relevanta, dand click pe linkul Ad Choices (sau similar) care se regaseste la orice banner/reclama, pe care o vad afisata in Reteaua de Display Google, in coltul din dreapta sus.

TEAM BUILDING si partenerii sai de publicitate pot folosi web beacon. Acestea sunt furnizate de partenerii de publicitate si permit acestora obtinerea de informatii precum adresa IP a computerului care a descarcat pagina unde apare web beacon, URL-ul paginii pe care apare, intervalul de timp in care a fost vizualizata pagina care contine web beacon, tipul de browser folosit pentru a vizualiza pagina si informatiile din cookie setate de catre partenerii de publicitate.

Pentru orice intrebare suplimentara va rugam sa ne contactati prin modalitatile oferite (vezi date contact), va stam la dispozitie si va asiguram de toata disponibilitatea noastra.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este TEAM BUILDING cu sediul principal în Bucuresti, Bd. Ghencea, Nr. 126-132, Sector 6, 061699.  

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

Clientii si partenerii nostri au posibilitatea de a comunica in orice moment cu Responsabilul pentru protectia datelor personale,  in mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politica, utilizand date de contact de mai jos:

Responsabil cu protectia datelor personale TEAM BUILDING: office@hdmall.ro

Adresa de corespondenta: București, Bd. Ghencea, Nr. 126-132, Sector 6, 061699

 

 

Aboneaza-te la newsletter HDMall